OLIP1010 Liikuntaan kasvattaminen (9 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Motoristen taitojen oppimisen kehityksellinen viitekehys. Havaintomotoriset ja motoriset perustaidot ja niiden merkitys liikuntataitojen oppimisessa. Taidon oppimisen vaiheet ja niiden tunnistamisen pedagoginen merkitys. Liikuntataitojen oppimisen ohjaaminen, oppimisen havainnointi ja oppimisen ongelmien tunnistaminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (pienryhmä)opetuksiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää fyysis-motorisen kehityksen yhteydet ja merkitykset kasvun ja muun kehityksen osana.
- tietää motorisen taidon oppimisen perusteet ja motorisen taidon oppimisen kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset merkitykset
- tuntee perusopetuksen liikuntakasvatuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä suunnittelu-, ohjaus- ja arviointiprosessit
- tunnistaa liikunnan ohjauksen didaktiset erityispiirteet
- osaa varioida omia perusliikuntataitoja erilaisissa oppimisympäristöissä ja ymmärtää perusliikuntataitojen yhteyden liikuntalajeihin.

Lisätietoja

Luento ja/tai pienryhmäopiskelu, opintotehtävät ja/tai tentti

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Kirjallisuus

  • Jaakkola, T., Liukkonen, J., & Sääkslahti, A., Liikuntapedagogiikka; ISBN: 978-952-451-582-5
  • Tomporowski, P., McCullick, B., Pesce, C., 2015; ISBN: 978-1-4504-4141-1
  • Hakkarainen, H., Jaakkola, T., Kalaja, S., Lämsä, J., Nikander, A., & Riski, J., 2009, Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet; ISBN: 978-951-9147-60-4
  • Kauranen, K., 2011, Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen; ISBN: 978-951-8982-84-8
  • Davids, K., Button, C., & Bennett, S., 2008, Dynamics of skill acquisition: a constrains–led approach; ISBN-13:978-0-7360-3686-3

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde