OKUP510 Taidekasvatus ja pedagogiikka (7 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Luennot ja/tai pienryhmäopiskelu, opintotehtävät ja/ tai tentti, ekskursiot, lopputyö.

Suoritustavat

Luennot ja/tai pienryhmäopiskelu, opintotehtävät ja/ tai tentti, ekskursiot, lopputyö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee kuvataidepedagogiikan ja esteettisen kasvatuksen keskeiset työmuodot
- tuntee taidehistoriaa ja tyylikausia
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetuskokonaisuuden ja/tai taiteen tuotanto- tai tutkimusprosessin

Esitietojen kuvaus

Kuvataiteen POM-opinnot ja/tai valintakriteerit

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali

Kirjallisuus

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde