OKUP410 Mediakulttuurit (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kuvaviestinnän perusteet teorian ja ilmaisun kannalta. Valokuva, elokuva, video, graafinen suunnittelu ja sarjakuva kuvataiteen näkökulmasta. Mediapedagogiikan kouluun sopivia työtapoja.

Suoritustavat

Kuvaviestinnän perusteet teorian ja ilmaisun kannalta. Valokuva, elokuva, video, graafinen suunnittelu ja sarjakuva kuvataiteen näkökulmasta. Mediapedagogiikan kouluun sopivia työtapoja.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee perustiedot kuvaviestinnän eri muotojen ilmaisukeinoista
- ymmärtää visuaalisen kulttuurin ja kriittisen ajattelun merkityksen opetustyössä
- osaa käyttää alan keskeisiä työkaluja

Esitietojen kuvaus

Kuvataiteen POM-opinnot ja/tai valintakriteerit

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali

Kirjallisuus

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde