OKUP310 Ympäristökulttuurit (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kolmiulotteinen työskentely, kuvanveisto ja esinesuunnittelu käytön, estetiikan ja kestävän kehityksen kannalta. Ympäristö- ja yhteisötaide sekä arkkitehtuuri.

Suoritustavat

Luento ja/tai tentti, pienryhmäopiskelu, oppimistehtävät ja harjoitustyöt

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tilanhahmottamista ja 3-ulotteisen työskentelyn periaatteita
- tuntee koulutyöhön soveltuvia materiaaleja ja hallitsee työmentelmiä
- osaa omakohtaisesti arvioida rakennettua ympäristöä estetiikan ja kestävän kehityksen kannalta.

Esitietojen kuvaus

Kuvataiteen POM-opinnot ja/tai valintakriteerit

Oppimateriaalit

Luento ja/tai tentti, pienryhmäopiskelu, oppimistehtävät ja harjoitustyöt

Kirjallisuus

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde