OKUP210 Kuvailmaisu ja kuvakulttuurit (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kuvakulttuurit, nykytaiteen ilmiöt, värioppi ja maalaus, piirustus ja grafiikka. Kuvan rakentamisen perusteet. Havainto- ja kuvantuottamisprosessi.

Suoritustavat

Luento ja/tai pienryhmäopiskelu, oppimistehtävät ja harjoitustyöt

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekeminen hyväksytysti.

Arvosankohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuvallisen ilmaisun merkityksen lapsen oppimisessa
- tuntee kuvataiteen ja kuvakulttuurien erilaisia ilmaisumenetelmiä ja työtapoja
- hallitsee kuvataideoppiaineen sisältöalueet ja osaa soveltaa kuvataidetta perusopetuksessa
- osaa kehittää ja soveltaa kuvataidekasvatusta työyhteisössään

Esitietojen kuvaus

Kuvataiteen POM-opinnot ja/tai valintakriteerit

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali

Kirjallisuus

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde