MUTS1101 Taide ja hyvinvointi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Soveltavan taiteen ja taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen eri lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Tutkimusorientaatio: miten tutkitaan taiteen hyvinvointivaikutuksia ja soveltavan taiteen käytäntöjä hyvinvointikonteksteissa.

Suoritustavat

Seminaari, luennot, ryhmätyöskentely, essee.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa taiteen soveltavan käytön ja taideperustaisen hyvinvointityön tutkimusta. Hän tuntee alan historiallisen perspektiivin ja osaa hyödyntää nykytutkimuksen metodeja.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
Crossick, Geoffrey & Kaszynska, Patrycia. Understanding the values of arts and culture.
Oxford textbook of creative arts, health and wellbeing: international perspectives on practice, policy and research

Kirjallisuus

  • http://www.ahrc.ac.uk/documents/publications/cultural-value-project-final-report/
  • Crossick, Geoffrey & Kaszynska, Patrycia: Understanding the values of arts and culture. Vapaasti verkossa: http://www.ahrc.ac.uk/documents/publications/cultural-value-project-final-report/
  • Clift, S., & Camic, P. M. (2015). Oxford textbook of creative arts, health, and wellbeing: International perspectives on practice, policy and research.Oxford textbook of creative arts, health and wellbeing: international perspectives on practice, policy and research. Elektroninen aineisto.; ISBN: 9780199688074

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde