MTEA022 Musiikki ja aivot (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Musiikin vaikutus aivoissa. Musiikin aivotutkimus (lapset ja aikuiset). Aivotutkimusmenetelmien keskeiset piirteet.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä. Itsenäinen opiskelu: kirjallisuus (perehdytään ennen kontaktiopetuksen alkua), oppimistehtävä. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) kontaktiopetukseen, oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää, millä tavoin musiikki vaikuttaa aivoihin aivotutkimuksen valossa
• osaa kuvata keskeistä kirjallisuutta musiikin aivotutkimuksen alalta lapsia ja aikuisia koskien
• osaa selittää keskeisten aivotutkimusmenetelmien toimintaperiaatteen
• osaa löytää uutta, musiikkiterapian kannalta relevanttia aivotutkimustietoa

Lisätietoja

Ajoitus: 9–12. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

• Hämäläinen; Laine; Aaltonen & Revonsuo (toim.). Mieli ja aivot – kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus. Luvut 3.1, 3.3, 3.6 (erityisesti tämä luku), 7.7, 8.1, ja 8.2. Lisäksi vähemmän tärkeät luvut: 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 6.1, 7.2, 8.3, 8.4 ja 9.1
• Oheiskirjallisuutena: Daniel J. Levitin (2006). This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. PLUME

Kirjallisuus

  • Hämäläinen; Laine; Aaltonen & Revonsuo (toim.). Mieli ja aivot – kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.; ISBN: 951-29-3177-X
  • Daniel J. Levitin (2006). This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. PLUME.; ISBN: 978-0-452-28852-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde