LATP026 Proosa- tai runoteksti (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan autenttisen latinankielisen tekstin ymmärtämistä, sanakirjan käyttöä ja antiikin kulttuuriviitteiden soveltamista.

Suoritustavat

Kirjallisuuden lukemista alkukielellä. Luentosarja tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää klassisen latinankielisen proosan tai runotekstin luonteen, erityisesti lauserakenteet,
- ymmärtää ja osaa analysoida tekstin kielellisesti ja sisällöllisesti (sekä runomitan osalta),
- kykenee kertomaan ja selittämään tekstin sisällön.

Lisätietoja

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten ääntämisen teoriaa ja käytäntöä, ryhmätyötaitoja, itsenäistä työskentelyä ja ajanhallintataitoja.

Kirjallisuus

  • Luettavasta kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa ennen tenttiin valmistautumista. Yksi seuraavista vaihtoehdoista:<br /><br />— CAESAR, yksi kirja teoksesta De bello Gallico,<br /><br />— CORNELIUS NEPOS, elämäkertoja,<br /><br />— CICERO, filosofista proosaa (esim. teoksesta Cato Maior tai Laelius de amicitia),<br /><br />— CICERO, yksi puhe, esim. Oratio I in Catilinam tai Pro Archia poeta (täydennettynä kuulustelijan ohjeiden mukaan),<br /><br />— VERGILIUS, n. 400 säettä teoksesta Aeneis,<br /><br />— OVIDIUS, n. 400 säettä teoksesta Metamorphoses,<br /><br />— HORATIUS, Oodeja, esim. Oksala & Palménin valikoima (n. 500 säettä),<br /><br />— CATULLUS, n. 500 säettä lyhyitä runoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde