KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi tarjoaa johdatuksen rahoituksen oppiaineeseen ja rahoitusmarkkinoihin. Se
esittelee rahoitusinstrumenttien hinnoittelun ja sijoitussalkun rakenteen valinnan
teoriat, teoriat riskipitoisten instrumenttien hinnoittelusta ja rahoitusmarkkinoiden
tehokkuuden käsitteen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat lisäksi yritysrahoituksen
peruskysymykset, kuten yrityksen investointihankkeiden analysointi sekä
rahoitusrakenteen ja osingonjakopolitiikan määräytyminen.

Suoritustavat

JSBE:
Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Book exam

Avoin yliopisto:
kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:
· tunnistamaan, määrittelemään ja raportoimaan rahoituksen peruskäsitteet ja -
teoriat sekä tekemään johtopäätöksiä teorioiden soveltamisalasta ja sen rajoitteista
· soveltamaan rahoituksen teoriaa yksinkertaisiin investointipäätöksiin ja
yritysrahoituksen perusongelmiin
· tunnistamaan pääpiirteissään, raportoimaan ja analysoimaan rahoitusmarkkinoiden
rakennetta ja instituutioita
· analysoimaan markkinoiden toimintaa ja raportoimaan analyysin tulokset

Esitietojen kuvaus

Suositellaan kurssin KTTP2110 Taloustieteen peruskurssin suorittamista

Oppimateriaalit

.

Kirjallisuus

  • Brealey, R., Myers, S. & Allen, F. 2011. Principles of Corporate Finance. 10. painos.; ISBN: 978-0-07-131417-6

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde