KTTA4150 Rahoituksen Excel-sovellukset (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään rahoituksen käytännön ongelmien mallintamiseen Excelillä ja sen Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointikielellä. Kurssi suoritetaan perehtymällä itsenäisesti kurssikirjallisuuteen ja suorittamalla vaaditut harjoitustehtävät. Käsiteltävät aihepiirit: yritysrahoituksen mallit, portfoliomallit, sijoitusinstrumenttien hinnoittelu.

Suoritustavat

Itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät.
Kevät, 4. periodi ja kesä

Osaamistavoitteet

Syventää osaamista sekä rahoituksesta että Excelistä.
Kurssin päättyessä opiskelijan tulisi osata
-mallintaa Excelillä rahoituksen perusmalleja
-analysoida empiirisiä tuloksia
-käyttää Excel:iä ja VBA:ta apukeinoina datan muokkaamiseen

Esitietojen kuvaus

Aineopintotason tiedot rahoituksesta. Kvantitatiiviset perusvalmiudet.

Oppimateriaalit

Benninga, S. 2008. Financial Modeling. The MIT Press.
JA/TAI
Vaihekoski, M. 2004. Rahoitusalan sovellukset ja Excel. Wsoy.
JA
Helbæk, M., Løvaas, R. and Mjølhus, J. 2013. Financial modelling and asset valuation with Excel. Routledge.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde