KTTA4140 Kansainvälinen kauppa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kansainvälisen kaupan perusmalli. Ricardolainen kaupan teoria. Heckscher-Ohlin –teoria. Epätäydellinen kilpailu ja kansainvälinen kauppa. Tullipolitiikan perusteet ja tullin vaikutukset hyvinvointiin. Erityiskysymyksiä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, parittoman vuoden syyslukukausi, 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjatentti: Parillisina vuosina
Book exam: Academic year

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

tunnistaa perinteiset kaupan teoriat
hahmottaa kansainvälisen kaupan vaikutukset hyvinvointiin ja panoshintoihin
ymmärtää tullin asettamisen taloudelliset vaikutukset
arvioida vapaakaupan taloudellisia vaikutuksia

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi, KTTA2150 Mikrotaloustiede I

Oppimateriaalit

Krugman, P. & Obstfeld, M. & M. Melitz; International Economics Ninth edition (2012) tai uudempi.Luvut 1-12

Kirjallisuus

  • Krugman, P. & Obstfeld, M. & M. Melitz; International Economics Ninth edition (2012) tai uudempi.; ISBN: 987-0-273-7409-1

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde