KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi syventää sijoitustoimintaan ja rahoitusriskien hinnoitteluun liittyvien teorioiden hallintaa. Kurssin keskeistä sisältöä ovat riskin hinnoittelu, erityisesti Capital Asset Pricing -teoria eri versioineen ja faktorimallit, tuottokäyrän määräytyminen, portfolion valintateoriat, markkinoiden ennustettavuus, sijoittajien käyttäytyminen, sijoitusmenestyksen arvioinnin mittarit sekä sijoitustoiminnan ja varallisuuden hoidon käytännön sovellukset.

Suoritustavat

JSBE:
Kontaktiopetuskurssi Kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:
tunnistamaan, määrittelemään, raportoimaan ja soveltamaan tärkeimpiä rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja arvopapereiden hinnoitteluun liittyviä teorioita (CAPM, faktorimallit) eri versioineen
tunnistamaan, määrittelemään, raportoimaan ja soveltamaan sijoitussalkun valintaa ja hajautusta koskevia keskeisiä teorioita
analysoimaan eri sijoituskohteiden ja strategioiden tarjoamia vaihtoehtoja sekä tekemään niitä koskevia ehdotuksia, johtopäätöksiä ja raportteja
arvioimaan varallisuudenhoitopalvelujen ja salkunhoitajien toiminnan tuloksellisuutta

Esitietojen kuvaus

KTTP4110 Johdatus rahoitukseen

Kirjallisuus

  • Bodie Z., Kane A., & Marcus A.J. 2014. Investments. 10th Global Edition. McGraw-Hill Education.; ISBN: 139780077161149

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde