KTTA3610 Terveystaloustiede (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan terveyden määräytymiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä, terveyden yhteyttä suhdannetilanteeseen, terveyden sosioekonomisia tekijöitä, terveyskäyttäytymistä sekä terveydenhuollon järjestelmiin liittyviä peruskysymyksiä. Kurssi painottuu empiirisiin kysymyksiin, mutta siinä käsitellään myös tärkeimpiä terveystaloustieteen teoreettisia näkökohtia

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa terveystaloustieteen peruskäsitteet
- tulkita terveystaloustieteellistä keskustelua
- käyttää terveystaloustieteellistä ajattelua ajankohtaisten politiikkakysymysten arviointiin

Lisätietoja

Kurssi voidaan sisällyttää joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin (KTTS3610). Kurssin sisällyttäminen syventäviin opintoihin edellyttää lisätehtäviä.

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuskurssilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde