KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Yksilöiden ja kotitalouksien työn tarjonta, työn kysyntä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, työmarkkinoiden tasapaino, kilpailulliset ja epätäydellisen kilpailun markkinat, kompensoivat palkkaerot, inhimillinen pääoma, syrjintä työmarkkinoilla, mikrotaloustieteelliset ammattiliittomallit, palkkausjärjestelmät, tehokkuuspalkka, sisäpiiriteoriat, työttömyys sekä suomalaiset työmarkkinat eurooppalaisessa ympäristössä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: Academic year

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
analysoida työn tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä
selittää erilaisten palkkausjärjestelmien taustatekijöitä
analysoida tekijöitä palkkaerojen ja palkkarakenteen taustalla
tulkita ja soveltaa inhimillisen pääoman teorioita
analysoida työnetsijöiden ja työnantajien toimintaa sekä palkanmuodostusta epätäydellisen informaation työmarkkinoilla
selittää työmarkkinoiden toimintaa sisäpiiriteorioihin perustuen
selittää, miten eri työttömyyden lajeihin (kitka-, kausi-, rakenne- ja suhdannetyöttömyys) voidaan vaikuttaa

Lisätietoja

Ajoitus: 2. (tai 3.) opintovuosi

Esitietojen kuvaus

KTTP1110 Taloustieteen peruskurssi, KTTA1210 Matemaattinen taloustiede I

Oppimateriaalit

Muu kurssilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus

  • Borjas, G. J. 2013. Labor Economics. 6th edition (international edition). New York : McGraw-Hill.; ISBN: 978-0-07-132620-9

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde