KTTA3410 Kaupunki- ja aluetalous (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

* Alue- ja kaupunkitalouden teorian ja politiikan perusteet.
* Tulojen ja työllisyyden määräytyminen alueellisilla työmarkkinoilla.
* Alue- ja kaupunkitalouksien kasvu ja kasvuerot.
* Alueiden välinen muuttoliike.
* Tutkimusmenetelmiä.
* Suomen aluerakenne ja siihen vaikuttavat tekijät.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
* Selittää alue- ja kaupunkitaloustieteen käsitteitä
* Selittää alueellisen kehityksen teorioita
* Soveltaa yksinkertaisia aluetaloustieteellisiä teorioita kuten neoklassista kasvumallia
* Ymmärtää, miksi alueiden työllisyys- ja tulokehitykset voivat poiketa toisistaan
* Ymmärtää inhimillisen pääoman merkityksen kasvuprosessissa
* Verrata käytetyimpiä muuttoliiketeorioita
* Kuvata aluepoliittisia tavoitteita ja suomalaista alue- ja kaupunkipolitiikkaa
* Kuvata suomalaisten aluetalouksien rakennetta ja siihen vaikuttavia voimia

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi

Oppimateriaalit

Muu mahdollinen kurssilla ilmoitettava materiaali.

Tervo H. 2005. Regional policy lessons from Finland in: Felsenstein D. & Portnov
B. A. (eds.) Regional Disparities in Small Countries, ch. 15.

Kurssikirjallisuus vahvistetaan vuosittain opinto-ohjelmassa

Kirjallisuus

  • McCann, P. 2013. Modern Urban and regional Economics. Second edition. Soveltuvin osin.; ISBN: 978-0-19-958200-6
  • Armstrong, H. & Taylor, J. 2000. Regional Economics and Policy. 3rd edition, ei lukuja 8.3–8.5, 12.; ISBN: 0-631-21713-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde