KTTA2160 Makrotaloustiede I (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson keskeisin sisältö muodostuu aggregaattitason suhdannevaihtelumalleista (suljetun talouden IS-LM -malli, Mundell-Fleming -malli ja AS-AD -malli) ja Solowin neoklassisesta kasvumallista. Lisäksi opintojaksolla esitellään talouskasvun syvät tekijät (instituutiot, kulttuuri ja maantiede), yhteisvaluutta-alueeseen liittyvät näkökohdat sekä mahdollisia erityisteemoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: acedemic year

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• valita kuhunkin tarkasteltavaan makrotalouden ilmiöön sopivan mallin
• talouspolitiikan vaihtoehdot eri suhdannetilanteissa
• analysoida talouspolitiikkatoimenpiteiden vaikutuksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä
• analysoida talouden pitkän aikavälin tasapainouraa ja siihen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa talouskasvun taustalla olevat välittömät ja syvät tekijät

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi ja KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I

Oppimateriaalit

Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. 2013. Macroeconomics: a European perspective, 2nd Edition. Pearson. ISBN-13: 978-0-273-77168-5. (Myös teoksen Blanchard, O. Macroeconomics eri painokset soveltuvat hyvin.)
Weil D. N. 2013. Economic Growth, International Edition, 3rd Edition. Routledge, New York (NY). ISBN-13: 978-0-273-76929-3. (Myös versio Pearson International Edition, 2nd Edition. Pearson, Boston (MA) soveltuu hyvin.)

Kirjallisuus

  • Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. 2013. Macroeconomics: a European perspective, 2nd Edition. Pearson.; ISBN: 13: 978-0-273-77168-5
  • Weil D. N. 2013. Economic Growth, International Edition, 3rd Edition. Routledge, New York (NY); ISBN: 13: 978-0-273-76929-3

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde