KTTA2150 Mikrotaloustiede I (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssin tärkein tavoite on opettaa kurssilaisille ekonomistin keskeiset käsitteelliset työkalut. Nämä ovat ennemminkin ajattelutapa kuin vain tietty joukko tietoja ja taitoja.

Taloustieteellinen käsitteistö soveltuu parhaiten markkinoiden analysointiin. Tämän vuoksi kurssin sisältö keskittyy helposti tunnistettaviin markkinoihin. Sama käsitteistö soveltuu kuitenkin myös sellaisten markkinoiden analysointiin, joita ei aina markkinoiksi tunnisteta (esim. koulutuksen markkinat).

The most important goal of this course is to teach the central conceptual tools that make up every economist's toolbox. These are not so much specific skills or a specific set of knowledge, but much more a way to think.

Economic concepts are the most powerful when the subject at hand can somehow be thought of as a market, and in terms of contents this course therefore focuses on markets that are easily recognized as such. The same concepts can however also be applied to markets that are not always recognized as such, such as for example the market for education.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi englanniksi syyslukukausi 1.-2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Contact teaching course autumn semester 1st and 2nd period. The study methods of the contact teaching course are specified in the study program annually.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Accepted completion of the designated assignments. The assessment criteria of the course is specified in the study program annually.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

1) selittää, kuinka kilpailullisten markkinoiden lopputulema on tasapaino;
2) selittää, kuinka kilpailullinen markkina tuottaa Pareto-optimaalisen lopputuleman;
3) selittää, kunka kilpailullinen markkina välittää informaatiota toimijoiden preferensseistä ja kustannuksista;
4) selittää, kuinka kilpailullinen markkina on ratkaisu mekanisminsuunnittelu ongelmaan 1), 2) ja 3) kohdan suhteen;
5) selittää, kuinka ja miksi markkinat epäonnistuvat ja mitä se tarkoittaa 1), 2) ja 3) suhteen, ja mitä markkinoiden epäonnistumiselle voi tehdä;

6) analysoida, tuottaako tietty markkina yhteiskunnallisesti toivottavia lopputulemia;
7) analysoida ehdotettujen talouspolitiikkatoimenpiteiden vaikutusta markkinoiden toimintaan;

8) soveltaa Lagrangen menetelmää taloudellisiin ongelmiin;
9) laskea ja käyttää taloustieteellisiä tilastosuureita kuten hintaindeksejä ja joustoja;
10) soveltaa peliteorian peruskäsitteitä.

On successful completion of the course, the student is able to:

1) explain how a competitive market outcome is an equilibrium outcome;
2) explain how a competitive market yields a Pareto optimal outcome;
3) explain how a competitive market facilitates the flow of information on preferences and costs between market actors;
4) explain how a competitive market is an answer to a mechanism design problem in terms of 1), 2) and 3);
5) explain how and why markets fail, what this implies in terms of 1), 2) and 3), and what can be done about it;

6) analyze whether any specific market is likely to generate socially desirable outcomes;
7) analyze the effects of proposed economic policies on markets' functioning;

8) apply the Lagrange method for constrained optimization on economic problems;
9) calculate and use basic economic statistics such as for example price indices and elasticities;
10) apply basic game theoretic concepts, such as for example strategic dominance;

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi

Timing: 2nd year

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen perusteet
KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I

KTTP2110 Basics of Economics
KTTA1110 Mathematical Economics I

Oppimateriaalit

Osan opiskelumateriaalista saa käyttöön Moodlen kautta.

Apart from the course book, study materials will be made available through Moodle.

Kirjallisuus

  • Varian, H. R. 2006. Intermediate Microeconomics. 7th edition or newer.; ISBN: 978-0-393-92862-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde