KTTA160 Makrotaloustiede I (0 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa lyhyen ja keskipitkän ajan taloussuhdanteiden dynamiikan
- määritellä kasvuteorian perusteet
- antaa talouspolitiikkasuosituksia erilaisissa suhdannetilanteissa
- arvioida työllisyyden kehitystä
- arvioida taloudellisen kasvun edellytyksiä
- analysoida kansantalouden tilaa ja antaa talouspoliittisia toimenpidesuosituksia

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: autumn semester

Osaamistavoitteet

Keynesin kerroin. Hyödykemarkkinoiden tasapainoehto. Rahamarkkinoiden tasapainoehto. ISLM-malli. Kysynnänohjauspolitiikka. Kokonaistarjontakokonaiskysyntämalli.
Inflaatiomallit. Keskipitkän ajan taloussuhdanteet ja talouspolitiikka. Kauppatase ja maksutase. Mundell-Fleming malli. Kasvuteorian perusteet. Erityiskysymyksiä.

Esitietojen kuvaus

KTTP111 Taloustieteen peruskurssi ja KTTA210 Matemaattinen taloustiede I tai vastaavat tiedot

Oppimateriaalit

Luentokalvot, oppikirja ja muu opettajan osoittama materiaali

Kirjallisuus

  • Mankiw, N.G. 2013. Macroeconomics. 8th edition, International version. Worth Publishers/Palgrave Macmillan; ISBN: 978-1-4641-2167-8

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde