KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteiden kertaus. Lineaarisen regressiomallin spesifiointi, estimointi ja hypoteesien testaus. Erilaiset havaintoaineistot (mikro- ja makroaineistot, poikkileikkaus-, aikasarja- ja paneeliaineistot).Erilaiset analyysimenetelmät (OLS, todennäköisyysmallit, instrumenttimuuttujamenetelmät). Lisäksi harjoituksissa opetellaan käyttämään ekonometrista ohjelmistoa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Syyslukukausi 1.-2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjatentti
Book exam: Academic year (for exchange students)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa ja määritellä ekonometrisessa tutkimuksessa yleisimmin käytetyt
käsitteet ja menetelmät (mm. satunnaisotanta, kausaliteetti, ehdollistaminen, lineaarinen
regressiomalli, hypoteesien testaus)
- tulkita muiden tutkijoiden esittämiä empiirisiä tutkimustuloksia
- soveltaa kurssilla käsiteltäviä ekonometrisia menetelmiä
(OLS LPM, Logit, IV-estimointi) ja testejä (yksittäisten parametrien ja yhteishypoteesien testaus)
- toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisen ekonometrisen tutkimuksen
- vertailla empiirisiä tutkimustuloksia ja arvioida niitä kriittisesti

Lisätietoja

Ajoitus: 2. tai 3. vuosi

Esitietojen kuvaus

KTTP2111 Taloustieteen perusteet, KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I,
Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 (TILP250 ja TILP260), tai vastaavat = TILP2500 ja TILP2600.

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali

Kirjallisuus

  • Cock, A. C. 2006. A Gentle Introduction to Stata.; ISBN: 9781597180757
  • Stock, J.H. & Watson, M.W. 2007. Introduction to Econometrics, 2. painos tai uudempi.; ISBN: 0-321-44253-9
  • Baum, C. F. 2006. An Introduction to Modern Econometrics Using Stata; ISBN: 978-1597180139

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde