KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Avainteksti

Tämän opintojakson sijaan suoritetaan KTTS1110 Matemaattinen taloustiede II opintojen 2. vuonna.

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kansantaloustieteen matemaattisten menetelmien osaalueisiin. Kurssin pääpainoina ovat matriisilaskenta ja differentiaalilaskennan taloustieteelliset sovellukset sekä erilaiset optimointitehtävät. Kurssilla käsitellään myös integraalilaskennan taloustieteellisiä sovelluksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
selittää matriisien ominaisuuksia ja ratkaista yksinkertaisia matriisitehtäviä
ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä
tutkia funktioiden ääriarvoja
käyttää Lagrangen menetelmää
selittää, mitä tarkoitetaan rajakäsitteillä sekä soveltaa rajakäsitteitä taloustieteellisessä ongelmanratkaisussa
ratkaista tehtäviä, joissa vaaditaan implisiittifunktioiden derivointia
tehdä komparatiivisen statiikan analyysiä

Lisätietoja

Tämän opintojakson sijaan suoritetaan KTTS1110 Matemaattinen taloustiede II opintojen 2. vuonna.

Esitietojen kuvaus

TTKY1611 Talousmatematiikka 1 ja
TTKY1612 Talousmatematiikka 2

Oppimateriaalit

Chiang, A. C. & Wainwright, K. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition: Chapter 4 (omitting Sec. 4.7), Chapter 5 (omitting Sec.5.7), Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9 (omitting Sec. 9.6), Section 10.7, Chapter
11 (omitting Sec. 11.4–11.5), Chapter 12 (omitting Sec. 12.4, 12.6–12.7 and ”invariable and multiconstraint cases” on page 354), and Section 14.5.

Muu kurssilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali.

Kurssikirjallisuus vahvistetaan vuosittain opinto-ohjelmassa

Kirjallisuus

  • Chiang, A. C. & Wainwright, K. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition: Chapter 4 (omitting Sec. 4.7), Chapter 5 (omitting Sec.5.7), Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9 (omitting Sec. 9.6), Section 10.7, Chapter<br />11 (omitting Sec. 11.4–11.5), Chapter 12 (omitting Sec. 12.4, 12.6–12.7 and ”invariable and multiconstraint cases” on page 354), and Section 14.5.; ISBN: 0-07-010910-9

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde