KTKS155 Kasvatustieteelliset ilmiöt ja osaamisen syventäminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Opiskelijan suunnittelema opintojakso, joka voi olla itsenäisesti ilmiöön perehtymistä tai siinä voidaan hyödyntää kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen järjestämiä seminaareja, vierailuluentoja tai opetusta
- Ohjaaja hyväksyy opiskelijan suunnitelman opintojakson alussa

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tutkia valitsemaansa ilmiötä/aihepiiriä ja jäsentää sitä teoreettisten käsitteiden avulla
- hyödyntää valitsemansa alueen tietoja ja taitoja toiminnassaan

Oppimateriaalit

Opiskelijan itsensä valitsema kirjallisuus, artikkelit.
Oppimateriaalina käytettävä tehtävän kannalta oleellisin kirjallisuus ja artikkelit tulee olla liitteenä opettajalle lähetettävässä suunnitelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde