KTKP1051 Vuorovaikutus ja yhteistyö (KiMo) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
- Vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
- Oma vuorovaikutusosaaminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä
- kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi
- tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista
- soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta ristiriitatilanteissa
– tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen vuorovaikutuksen resurssina
– työskennellä yhdessä monikielisen ryhmän kanssa
– luoda tilaa monikieliselle asiantuntijuudelle ja vuorovaikutukselle

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

1. Goffman, E. 2012. Vuorovaikutuksen sosiologia. Tampere: Vastapaino. ISBN: 978-951-768-312-8 TAI Goffman, E. 2012 (soveltuvin osin) JA Hänninen, V., Partanen, J. & Ylijoki, O-H. (toim.) 2001.Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Vastapaino. ISBN: 951-768-086-4 (3 viimeistä kappaletta, s.347-405).
2. Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2013. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: Sanoma Pro. ISBN: 978-952-63-1785-4. TAI Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2013. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: Sanoma Pro. ISBN: 978-952-63-1785-4. (soveltuvin osin) JA Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) 2015 Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus. (osan 3 ensimmäinen kappale, Positiivisen pedagogiikan jäljillä, s. 224-243) 9789524516327
3. Huttunen, R. 1999. Dialogiopetuksen filosofia. Teoksessa R. Huttunen. Opettamisen filosofia ja kritiikki. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 153, 48-59 JA Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.) Kenen kasvatus? Tampere: Vastapaino, 309-334. (artikkelit netistä ladattavissa) TAI
Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. PS-kustannus. 10 Opetus, vuorovaikutus ja oppiminen (s. 241-269). ISBN: 978-952-451-663-1.

Englanninkieliset vaihtoehdot
1. Goffman, E. 1956. The presentation of self in everyday life. University of Edinburgh Social Sciences Research Centre. (https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf) TAI
Goffman, E. 1967. Interaction ritual. Essays of face-to-face behaviour. Penguin Books. 2005 edition, Transaction ISBN: 978-0-202-30777-0
2. Ryan, A. M. & Ladd, G. W. (toim) 2012. Peer relationships and adjustment at school (soveltuvin osin). InformationaAgePublishing.ISBN: 978-1-61735-808-1 Verkossa saatavilla: Ebrary e-Book Collection ISBN E-Book: 978-1-61735-809-8 TAI Rogers, C. & Kutnick, P. (toim.) 1992. The Social Psychology of the Primary School. London: Routledge. Revised ed. ISBN-10: 0415071976
3. Mercer, N., & Howe, C. (2012). Explaining the dialogic processes of teaching and learning: The value and potential of sociocultural theory. Learning, Culture and Social Interaction, 1(1), 12–21. doi:10.1016/j.lcsi.2012.03.001 JA Skidmore, D. (2006). Pedagogy and dialogue. Cambridge Journal of Education, 36(4), 503–514. doi:10.1080/03057640601048407. JA Lefstein, A. (2006). Dialogue in schools: Towards a pragmatic approach. Working Papers in Urban Language & Literacies, #33. London: King’s College London

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde