KTKP1041 Tieteellinen tieto ja ajattelu (KiMo) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä
- tutkimuksen lukutaito
- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
- eritellä argumentoinnin perusteita ja tunnistaa argumentoinnin tilanteisen luonteen, –eritellä tutkimuksia teksteinä, joissa kirjoittajat ja osallistujat ovat läsnä toimijoina
- tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
- arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
- kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
- poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
- rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen
–tunnistaa, kuinka tieteellistä tietoa rakennetaan suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa

Oppimateriaalit

Alla oleva kirjallisuus soveltuvin osin sekä opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

1. Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., Niglas, K. & Tynjälä, P. 2005. Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus (5), 340–354. 978-952-451-486-6
2. Hurtig, J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus. 978-951-662-932-5
3. Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.
978-952-5401-73-8
4. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Sivut 15-55 ja 85-294.
5. Kallio, E. (toim.) 2018. Development of Adult Thinking: Perspectives from Psychology, Education and Wisdom. Routledge. 978-951-662-898-4
6. Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. Sivut 15–84 ja 100–104.
7. Billig, M. (2011). Writing social psychology: Fictional things and unpopulated texts. British Journal of Social Psychology, 50(1), 4-20.
8. Unsworth, L. (2001). Teaching multiliteracies across the curriculum. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde