KTKP1021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (KiMo) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät
- kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin
- lapsuus, nuoruus ja aikuisuus historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena konstruktiona
- yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
- tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, kielellisiä, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
- eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia

Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus, josta kaikki suorittavat teoksen Antikainen et al. sekä valinnainen kirjallisuus 1-9, joista valitaan kaksi teosta.

Lisäksi opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kaikille: Antikainen, A. & Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
1. Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino.
2. Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus.
3. Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. 2005. Kenen kasvatus. Tampere: Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357.
4. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A 214 (soveltuvin osin).
5. Strandell, H. 2012. Lapset iltapäivätoiminnassa. Gaudeamus.
6. Suoranta, J., Kauppila, J. & Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla.
7. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus.
8. Husso, M. & Heiskala, R. 2016. Sukupuolikysymys. Gaudeamus.
9. Raiker, A. & Rautiainen, M. 2017. Educating for Democracy in England and Finland. Routledge.
10. Shin, S. (2018) Bilingualism in Schools and Society. Routledge
11. Horner K. & Weber, J.-J. (2018) Introducing Multilingualism: A Social Approach. Routledge.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde