KTKP035 Orientoiva harjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja reflektointi
Opetus- ohjaus- ja oppimisteorioihin tutustuminen

Suoritustavat

Kontaktiopetus, omaa opetusta ja opintopiirityöskentelyä

Arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet tulevat Korppiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• havainnoida systemaattisesti oppimisympäristöjä ja oppijoiden moninaisuutta
• reflektoida omia havainnointi-, vuorovaikutus- ja ohjaustapojaan
• suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita
asettaa itselleen tavoitteita pedagogiseen kehittymiseen

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Kirjallisuus

  • Parikka, J., Halonen-Malliarakis, N. & Puustjärvi, A. 2017. Vaikeudesta voimaksi. Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Finn Lectura.
  • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto.
  • Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro.
  • Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2008. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde