KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tärkeimmät työvälineohjelmat, pilvipalvelut, oppimisympäristöt, tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja merkitys, eettiset periaatteet, tiedonhaku.

Suoritustavat

Luennot, pienryhmäopiskelu ja oppimistehtävät/näyttökoe

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää yliopiston tarjoamia tietotekniikkapalveluita ja työvälineohjelmia
- osaa käyttää pilvipalveluita työskennellessään yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
- osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa eettisesti opiskelijana ja kasvatusalan asiantuntijana
- ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan merkityksen kasvatusalan asiantuntijatehtävissä ja osaa käyttää erilaisia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia
- hallitsee tiedonhaun perusteet

Lisätietoja

Vaihtoehtoinen opintojakso: ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä.

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde