KTKA2021 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, Näyttökoe (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, hyvä tieteellinen käytäntö, spss-ohjelmiston käyttö

Suoritustavat

Näyttökoe. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Näyttökokeen hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kerätä määrällisen tutkimusaineiston, analysoida ja raportoida sitä tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin
- valita sopivan tilastollisen analyysimenetelmän
- noudattaa määrällisen tutkimuksen teon eettisiä periaatteita
- osaa arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde