KTKA2011 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät, Näyttökoe (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset

Suoritustavat

Näyttökoe. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Näyttökokeen hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat, ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet,
- kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä
- tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia lähestymistapoja
- noudattaa tutkimuksen teon eettisiä ja luotettavuuden periaatteita

Oppimateriaalit

PATTON, M. Q. 2002 tai myöhemmät painokset. Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage. JA
TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. 2002 tai myöhemmät painokset. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde