KTES001 Terveystieteiden etiikan syventävä kurssi (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutkimusetiikka
Virkamiesetiikka
Terveystieteiden alakohtaisia eettisiä erityiskysymyksiä

Suoritustavat

Luennot 4 tuntia
Seminaarit 6 tuntia
Itsenäinen opiskelu
Kirjallisen työn tekeminen (kirjallisuus suoritetaan osana kirjallista työtä)

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata oman alansa keskeisiä virkamies- ja tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä
• arvioida kriittisesti tutkimus- ja virkamiestoimintaan liittyviä käytäntöjä ja niiden eettisyyttä
• kuvata ja arvioida eettistä päätöksentekoa ja sen perusteluita
• tiedostaa oman eettisen vastuunsa ja siihen liittyvät velvollisuudet asiantuntijana

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

KTEA015 Terveystieteiden etiikan perusteet (kandidaatin tutkinnon suorittavilla)

Oppimateriaalit

Clarkeburn, H. & Mustajoki, A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino. (319 s.)
Hallamaa, J., Launis, V., Lötjönen, S. & Sorvali, I. (toim.) 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (428 s.)
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (40 s.) (ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Jyväskylän yliopisto. 2012. Jyväskylän yliopiston eettiset periaatteet. Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.2.2012. (ks. Korpin opintojaksokuvaus).
Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 2014. Helsinki: Valtiovarainministeriön julkaisuja 3/2014.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde