KLSY012 Maisterin portfolio (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija jäsentää ja arvioi työelämävalmiuttaan kokonaisvaltaisesti omien uratavoitteidensa mukaisesti. Keskiössä ovat oman osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen, työelämätuntemus ja käytännön työnhakutaidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely. Dokumentoitu työ (portfolio liitteineen).

Arviointiperusteet

Ohjeistuksen mukainen portfolio liitteineen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
-opiskelijalla on jäsentynyt kuva omasta asiantuntijuudestaan ja yleisistä työelämävalmiuksistaan sekä valmiudet kertoa niistä dokumentoidusti osaamisportfolion muodossa
-opiskelija tuntee kielten maistereiden tehtäväaloja, työnkuvia ja niissä vaadittavaa osaamista
-opiskelijalla on hyvät työllistymisvalmiudet

Lisätietoja

Maisterin portfolion laativat kaikki kieltenopiskelijat, jotka ovat aloittaneet kielten kandidaatin- ja maisterintutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2012 jälkeen tai jotka ovat aloittaneet suoraan maisterintutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2015 jälkeen.

Opintojaksoon sisältyy itsenäistä työskentelyä ja ohjaustapaamisia sekä työelämätuntemusta ja työnhakutaitoja kehittäviä luentoja ja tapahtumia. Portfoliota työstetään maisteriopintojen aikana ja se jätetään arvioitavaksi maisteriopintojen loppuvaiheessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde