KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään monikielisyyteen sekä yhteiskunnallisena ilmiönä, osana työelämää että kielentutkimuksen kenttänä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot), itsenäiset oppimistehtävät, suullinen tentti. Vaihtoehtoinen suoritustapa: englanninkielinen itseopiskelupaketti. Vaihtoehtoinen suoritustapa on ensisijaisesti suunnattu opiskelijoille, jotka eivät kielitaidon vuoksi pysty osallistumaan suomenkieliseen opetukseen.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, suullinen tentti, aktiivinen osallistuminen luennoille (väh. 80% luennoista oltava läsnä).

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää monikielisyyttä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna
• on perehtynyt monikielisyyden erilaisiin määritelmiin ja tutkimusalan käsitteisiin
• on tutustunut alan keskeisiin tutkimusaiheisiin ja –menetelmiin.
• tuntee monikielisyystutkimuksen keskeisiä teemoja ja kysymyksenasetteluja
• osaa kriittisesti tarkastella aihetta koskevaa kirjallisuutta ja muuta materiaalia
• osaa soveltaa oppimaansa tehtävänannoissa

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa suomen- tai englanninkielisenä itseopiskelupakettina.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, oheislukemisto (artikkelit)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde