KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Suoritustavat

Verkkokurssi, johon liittyy 2 - 3 live-luentoa (aloitustapaaminen, kielitieteen tutkimusalueita käsittelevä luento ja tarvittaessa päätöstapaaminen). Opiskelija katsoo Optima-opiskeluympäristössä kielentutkimuksen eri alueita käsittelevät videot ja tekee niihin liittyvät oppimistehtävät.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt kaikki opintojakson tehtävät ja ne on arvioitu hyväksytyiksi. Tehtävä arvioidaan hyväksytyksi, kun tehtävänanto täyttyy eikä tehtävänpalautuksessa ole merkittäviä asiavirheitä.

Hylätty: Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä ja/tai hän ei ole täydentänyt hylätyksi arvioitua tehtävänpalautustaan ohjeiden mukaisesti.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
• osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
• tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
• osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
• tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
• osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita
• tunnistaa keskeiset kielitieteen kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikologia, semantiikka, pragmatiikka) ja niiden peruskäsitteitä
• osaa nimetä keskeisiä kielentutkimuksen historian suuntauksia
• osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
• ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden syksy

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde