KLAS1709 Let’s Talk Theory! Social Theory and Societal Perspective on Education and Educational Research (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Yhteiskuntateoreettiset paradigmat koulutuksen tutkimuksess, klassikot ja ajankohtaiset kysymykset,
(epä)tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja valta koulutuksessa ja kasvatuksessa (liittyen esim. yhteiskuntaluokkaan, rotuun, etnisyyteen, uskontoon, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, maahanmuuttoon ja kansalaisuuteen), koulutuspolitiikat ja hallinta

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida teoreettisesti ja käsitteellisesti kasvatuksen ja koulutuksen teemoja
- ymmärtää koulutuksen, yhteiskunnan ja yksilön välisiä suhteita
- tarkastella ja problematisoida ajankohtaisia koulutuksellisia ilmiöitä ja yhteiskunnallisia haastetia
- vertailla ja arvioida kriittisesti koulutuspolitiikkoja

Oppimateriaalit

Tarkentuu opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde