KLAS1609 Family and Upbringing - Key Concepts and Approaches (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perhe- ja läheissuhteet, perhe yhteiskunnallisena instituutiona ja systeeminä, perheprosessit ja muutos, vanhemmuus ja kasvatus, kulttuuriset merkitykset ja ihanteet, perhetutkimuksen eri suuntaukset ja näkökulmat, moniäänisyys, sukupuoli- ja sukupolvinäkökulmat.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
- tämän hetken perhe-elämän, vanhemmuuden ja perheessä tapahtuvan kasvatuksen kuvaamisessa käytetyt keskeiset teoreettiset suuntaukset, käsitteet ja tutkimusalueet
- soveltaa oppimaansa perhe-elämään liittyvien kysymysten tarkastelussa niin tutkimus- kuin työelämäkonteksteissa
- analysoida ja eritellä perheeseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyviä ilmiöitä erilaisista näkökulmista

Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus ja muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Kuczynski, L. (Ed.). (2003). Handbook of dynamics in parent-child relations. Thousand Oaks, Calif. ; London: SAGE. [Parts I, II & II].
  • Gerson, K. (2010). The unfinished revolution: How a new generation is reshaping family, work, and gender in America. Oxford; New York: Oxford University Press.
  • Kagitcibasi, C. (2007). Family, self and human development across cultures. Theory and applications. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
  • Day, R. D. (2010). Introduction to family processes (5th ed ed.). New York: Routledge.<br /><br />OR
  • McKie, L., & Callan, S. (2012). Understanding families: A global introduction. London: Sage.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde