KLAS1509 Identity and Agency in Professional Work (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Työssä oppiminen, ammatillinen identiteetti ja toimijuus, johtajuus, työhyvinvointi.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä ammatillista identiteettiä ja toimijuutta koskevia teoreettisia näkökulmia
- soveltaa ammatillisen identiteetin ja toimijuuden teorioita yksilöiden ja yhteisöjen oppimisessa työelämän kentillä
- analysoida johtajuuden merkitystä ammatilliselle identiteetille, toimijuudelle, oppimiselle ja työhyvinvoinnille
- eritellä ja arvioida omaa ammatillista identiteettiään ja toimijuuttaan

Lisätietoja

Lisäksi opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Oppimateriaalit

Vähäsantanen K. (2013). Vocational teachers' professional agency in the stream of change. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 460.
Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review, 10, 45-65.
Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. (2014). Identity and agency in professional learning. In S. Billett, C. Harteis & H. Gruber (eds.) International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Dordrecht: Springer, 645–672.
Hökkä, P. Rautiainen, M., Silander, T. & Eteläpelto, A. (2017). Collective Agency-Promoting Leadership in Finnish Teacher Education. In J. Murray, A. Swennen & C. Kosnik (eds.), International Research, Policy and Practice in Teacher Education: Insider Perspectives. Dordrecht: Springer.
Kira, M. & Balkin, D.B. (2014). Interactions between work and identities: thriving, withering, or redefining the self? Human Resource Management Review 24 (2), 131–143.
Tynjälä, P. 2013. Toward a 3-P model of workplace learning: a literature review. Vocations and Learning 6 (1), 11–36.
Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S. & Eteläpelto, A. 2016. Professional learning and agency in an identity coaching programme. Professional Development in Education, http://www.tandfonline.com/eprint/FYuMGIBSbIIGezx5mxZP/full

sekä ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde