KLAS1409 Learning and 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Työelämässä tarvittavat ydintaidot, luovuus, oppimisen merkityksellistäminen ja yhteisöllinen oppiminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa oppimisen ja osaamisen luonnetta tulevaisuuden oppimisympäristöissä
- soveltaa yhteisöllisen oppimisen ja luovuuden teorioita muuttuvissa opetus- ja oppimistilanteissa

Oppimateriaalit

Learning materials:
Hämäläinen, R. & Vähäsantanen, K. (2011). Theoretical and pedagogical perspectives on orchestrating creativity and collaborative learning. Educational Research Review, 6, 169–184.
Arvaja, M. (2015). Experiences in sense making: Health science students’ I-positioning in an online philosophy of science course. Journal of the Learning Sciences, 24, 137-175.
De Wever, B., Hämäläinen, R., Voet, M. & Gielen, M. (2015). A wiki task for first-year university students: The effect of scripting students' collaboration. The Internet and Higher Education. 25, 37–44.
Fischer, F., Kollar, I., Stegmann, K. & Wecker, C. (2013). Towards a script theory of guidance in computer-supported collaborative learning. Educational Psychologist, 48, 56-66

Seuraava kirjallisuus ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde