KIRS1202 Kirjallisuuden erikoistumisalueita II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kolme mielellään maisterintutkielmaan liittyvää kirjallisuuden erikoistumisaluetta tausta-aineistoineen (yht. 15 op)

Suoritustavat

kontaktiopetus, essee tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on vahva tietämys niistä kirjallisuuden erityisalueista, lajeista, kielialueista tai tutkimuksen painotuksista, joihin hän on syventävissä opinnoissaan keskittynyt.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus voidaan valita joko erillisestä kirjalistasta http://r.jyu.fi/pbq tai maisterintutkielman tekoa tukevasta kirjallisuudesta tentaattorin tai tutkielman ohjaajan kanssa sopien.

Kussakin erikoistumisalueessa perehdytään keskimäärin kuuteen kaunokirjalliseen teokseen ja tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa sovittavaan tausta-aineistoon. Tausta-aineistona käytettävää tutkimuskirjallisuutta on lueteltu kirjalistojen ohessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde