KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittamisen perustaidot: kerronta, rytmi, dialogi, havainnointi ja aistivoimaisuus. Kirjoittamisen tavoitteet ja kirjoittajien yksilöllisyys. Kirjoittaminen samanaikaisesti taidollisena, tieteellisenä ja taiteellisena oppiaineena.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
• tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
• ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
• kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
• rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.

Oppimateriaalit

- Blomberg, K. 2013. Yksinäisyys X yhteistyö. Tuli & Savu 72 (Kollaboraatio, X–X).
- Kivikoski, S. 2017. Anna hyvän kiertää. http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2017/02/anna-hyvan-kiertaa.html
- Junkkaala, H. & Rasila, S. Ohjeita näytelmän lukemiseen. http://xn--nytelmt-5waf.fi/sites/default/files/484_ohjeita-naytelman-lukemiseen.pdf
- Lintunen, J. 2012. Dramaturgian perusteita. Opetusmoniste.
- Peltonen, U. 2016. ”Nippu” ja lupa tappaa. http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2016/03/nippu-ja-lupa-tappaa.html

Kirjallisuus

  • Jääskeläinen, M. 2005. Sana kerrallaan. Näkökulmia luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY, 80–96.; ISBN: 978-951-026-302-0
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2012. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin, ainakin 12–18 ja 89–127.; ISBN: 978-952-345-511-5
  • Kuuskorpi, T. 2014. Yhdessä luovuksissa. Teoksessa Karjula, E. (toim.). Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 201–233.; ISBN: 978-952-300-063-6
  • Parkko, T. 2012. Runouden ilmiöitä. Helsinki: Avain, 56–98.; ISBN: 978-951-692-918-0
  • Säkö, M. (toim.) 2012. Moninaiset työnkuvat. Teoksessa Salminen & Snicker (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like, 287–303.; ISBN: 978-952-010-809-0
  • Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE, 76–95.; ISBN: 978-951-558-252-2
  • Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajille. Helsinki: Kansanvalistusseura, 53–64.; ISBN: 978-951-914-069-8

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde