KIKA421 Palautetaidot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Palautteen merkitys kirjoittamisen oppimisessa ja opetuksessa. Kirjoittamisen opinnoissa muodostuneiden palautetaitojen arviointi harjoitusten avulla.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
• tunnistaa erilaisia palautteen vastaanottajia
• pohtia teoreettisesti palautteen antamisen ja vastaanottamisen kysymyksiä
• antaa taiteellisesti ja oppimisen kannalta perusteltua palautetta.

Kirjallisuus

  • Askew, S. & Lodge, C. 2000. Gifts, pingpong and loops – linking feedback and learning. Teoksessa S. Askew (toim.) Feedback for Learning. London and New York: Routledge, 1–17. (Saatavilla myös elektronisena).; ISBN: 041-523-771-8
  • Ekström, N. 2008. ”Tarvitaanko muutakin kuin hyvät lukulasit, kirjoittamisen oppimista edistävä palaute.” Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 35–55.; ISBN: 978-951-796-516-3
  • Gottelier, L. 2014. Matkalla kohti lukijaa. Palautteen merkitys kirjoitusprosessille. Teoksesta E. Karjula 2014. Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 125–141.; ISBN: 978-952-300-063-6
  • Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.; ISBN: 978-951-884-559-4
  • Keltinkangas-Järvinen, L. 2010. Temperamentti – persoonallisuuden biologinen selkäranka. Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 49–69.; ISBN: 978-952-451-208-4
  • Helminen, T. (toim) 2012. Uusi syntyy hämärässä: Dramaturgin ja kirjailijan dialogista. Teoksessa Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like.; ISBN: 978-952-010-809-0

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde