KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. oikeustoimioppi, omistusoikeus, velvoite- ja vakuusoikeus sekä elinkeino- ja yritystoiminnan oikeudellinen sääntely ja immateriaalioikeus. Kurssilla painotetaan yritysoikeudellista näkökulmaa ja on tarpeen kaikille kauppaoikeutta suorittaville.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä tärkeimmät varallisuusoikeudelliset käsitteet
- tehdä yhteenveto oikeustoimesta ja omistusoikeudesta
- esittää edustamista, vakuuksia, vahingonkorvausta, saamisoikeutta, kuluttajansuojaa ja immateriaalioikeutta koskevan säännöstön keskeisimmät asiat
- tunnistaa erilaiset yhtiömuodot ja niiden erot sekä eri yhtiömuotoja koskevan normiston pääpiirteet.

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia

Oppimateriaalit

Hoppu, E & Hoppu, K. (2011 tai uudempi) Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde