KAOA1290 Kauppa- ja viestintäoikeuden seminaari (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson tarkoitus on tehdä 10–15 sivun pituinen seminaarialustus kauppa- tai viestintäoikeuteen liittyvästä opiskelijan valitsemasta
aiheesta. Tarkoitus on harjoitella oikeudellista tiedonhakua ja oikeudellisen ongelman analysointia. Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee seminaarialustuksen ja toimii toisen seminaarialustuksen opponenttina.

Suoritustavat

Seminaari: tarvittaessa kevätlukukausi 4. jakso

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea ja analysoida oikeudellista tietoa Internetissä olevista oikeuslähteistä ja oikeuskirjallisuudesta ja tehdä siitä kirjallisen arvioinnin.

Esitietojen kuvaus

Edellytyksenä seminaariin osallistumiselle on vähintään 20 op:n suoritukset kauppaoikeudesta.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan seminaarissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde