KAOA1280 Henkilöverotus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tuloverojärjestelmän perusrakenne, yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, ansio- ja pääomatulojen veronalaisuus ja niihin kohdistuvien menojen vähennyskelpoisuus, erityisesti luovutusvoittojen, osinkotulojen, vuokratulojen sekä muiden pääomatulojen veronalaisuus, yksityishenkilön saamien tulojen jakaminen ansio- ja pääomatuloksi.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• hallita tuloverojärjestelmän perusrakenteen sekä yksityishenkilön tuloverotuksen perusteet keskeisine säädöksineen
• itsenäisesti ratkaista yksityishenkilön tulojen, menojen ja oikeustoimien verokohtelun.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2018–2019 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Katso tarkemmat tiedot kauppaoikeuden opetusohjelmasta https://www.jyu.fi/jsbe/fi/tiedekunta/oppiaineet/kauppaoikeus/kauppaoikeuden-opetus-2018-2019

Oppimistavoitteet ja kurssin vaatimukset: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=29243&lang=fi&lvv=2018&uiLang=fi

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

1. Myrsky - Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus, 2014. Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA280
2. Luentomoniste
3. Säädökset:
• Tuloverolaki (1535/1992)
• Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005)
• Ennakkoperintälaki (1118/1996)
• Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978)
• Laki korkotulon lähdeverosta (1341/1990)
• Verohallinnon päätös vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista (löytyy esim. www.vero.fi)
• Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 (löytyy esim. www.vero.fi).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde