KAOA1270 Viestintäoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään sananvapautta perusoikeutena ja sen sääntelyä joukkoviestinnässä; verkkoviestinnän infrastruktuurin sääntelyä,
televisio- ja radiotoiminnan sääntelyä, elokuvien ja kuvaohjelmien tarkastusta sekä median itsesääntelyä. Kurssilla käsitellään myös
sananvapauslakiin perustuvia julkaisu- ja ohjelmatoiminnan velvollisuuksia, vastine- ja oikaisuoikeutta, lähdesuojaa, anonyymiä viestintää ja viestintään kohdistuvia pakkokeinoja ja näihin liittyvää oikeuskäytäntöä. Kurssilla käsitellään myös viranomaistietojen julkisuutta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa sananvapautta koskevat tilanteet
• jäsentää viestintää koskevan oikeudellisen sääntelyn
• hakea tietoa viestintää koskevasta lainsäädännöstä ja soveltaa sitä ongelmien ratkaisussa

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Ollila, R. 2004. Sananvapaus.
Artikkelit Riitta Ollila: ”Lex Hymyn uudet tulkinnat - Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen merkitys yksityiselämän suojaan” Defensor Legis 3/2011 www.edilex.fi ja Mikko Hoikka: Harkitseva eurooppalainen informaatiokuluttaja , EU ja mainosviestinnän sananvapaus, Lakimies 3/2006 www.edilex.fi
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA275
Kurssiin kuuluvat lait:
Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710 FINLEX ®
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 21.5.1999/621

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde