KAOA1240 Kansainvälinen vero-oikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kansainvälisen verotuksen lähtökohdat. Kansainvälinen henkilöverotus. Kansainvälinen yritysverotus.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso, HUOM! vain vuonna 2017. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä kansainvälisen tuloverotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
• määritellä kuinka yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus määräytyy
• tulkita ja soveltaa verosopimuksia
• soveltaa oppimaansa tyypillisissä kansainvälisen henkilö- ja yritysverotuksen käytännön tilanteissa

Lisätietoja

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2018–2019 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Katso tarkemmat tiedot kauppaoikeuden opetusohjelmasta https://www.jyu.fi/jsbe/fi/tiedekunta/oppiaineet/kauppaoikeus/kauppaoikeuden-opetus-2018-2019

Oppimistavoitteet ja kurssin vaatimukset: : https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=29256&lang=fi&lvv=2018&uiLang=fi

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Myrsky, M. & Linnakangas, E. 2009. Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus. Talentum.
Tuloverolaki (1535/1992)
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta (627/1978)
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta (1551/1995)
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (1552/1995)
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta (1217/1994

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde