KAOA1230 Yritysverotuksen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Elinkeinoverolain tausta ja soveltamisala. Verotettavan elinkeinotulon laskeminen. Eri yritysmuotojen verokohtelu. Erilaiset omaisuuslajit ja
hankintamenon määräytyminen. Yrityksen omistajien verotus ja veron määrän laskeminen

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä yritysverotuksen kannalta olennaisimmat oikeuslähteet
• selostaa eri yritysmuotojen tuloverotuksen perusrakenteen
• laskea elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksen
• jakaa yritystulot yrityksen omistajan verotuksessa ansio- ja pääomatuloksi

Lisätietoja

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2018–2019 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Katso tarkemmat tiedot kauppaoikeuden opetusohjelmasta https://www.jyu.fi/jsbe/fi/tiedekunta/oppiaineet/kauppaoikeus/kauppaoikeuden-opetus-2018-2019

Oppimistavoitteet ja kurssin vaatimukset: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=29254&lang=fi&lvv=2018&uiLang=fi

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA230
Seuraavat lait luennoilla ja oppikirjassa käsiteltävin osin:
Tuloverolaki (1535/1992)
Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa (825/1986)
Kirjanpitolaki (1336/1997) ja -asetus (1339/1997)
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142.
Erityisesti Elinkeinoverolaki on haettava Edilexistä luentoja varten.

Kirjallisuus

  • Myrsky, Matti - Malmgren, Marianne: Elinkeinotulon verotus 2014, Talentum

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde