KAOA1220 Eurooppaoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään Euroopan Unionin oikeudellisia perusteita, instituutiota, oikeudellista sääntelyä ja sen merkitystä kotimaiseen
lainsäädäntöön. Lisäksi kurssilla perehdytään keskeisimpiin sisämarkkina- ja kilpailuoikeuden osa-alueisiin.

Suoritustavat

Kirjatentti suoritetaan eTenttinä

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• käyttää itsenäisesti eurooppaoikeudellisia lähteitä ja tunnistaa eurooppaoikeudellisen liitynnän käytännön oikeudellisissa ongelmissa
• hahmottaa EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän toiminnan eurooppaoikeudellisessa kontekstissaan

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA220
Kirjallisuus Raitio, J. Euroopan unionin oikeus 2016

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde