KAOA1200 Sijoittajaviestintä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään tarkemmin arvopaperimarkkinoiden sijoittajaviestinnän sääntelyyn kirjallisuutta lukemalla.

Suoritustavat

Kirjatentti suoritetaan eTenttinä

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa pörssiyhtiön tiedottamista, tiedotustrategioita ja sijoitustuotteiden markkinointia.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet, KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus

Oppimateriaalit

Hoppu, K. 2004. Sijoitustuotteiden markkinoinnin sääntely. WSOY Lakitieto.
Huovinen, S. 2004. Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus, sijoittajan odotukset ja media. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja TAI
Häyrynen, J. 2006. Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö, Suomalainen lakimiesyhdistys.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA200

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde