KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön
tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjatentti suoritetaan eTenttinä. Kirjan tueksi vapaaehtoiset luennot.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn
• hakea tietoa pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta sääntelevistä normeista ja hoitaa tiedottamista

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Parkkonen, Jarmo - Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki 2014 verkkokirja
https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/IAEBBXCTEB#
Arvopaperimarkkinalaki
Laki sijoituspalveluyrityksistä

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde