KAOA1160 Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kilpailuoikeus ja integraatio. Kilpailuoikeuden taloudelliset perusteet ja merkitys EU:ssa. Julkiset hankinnat. Hankintamenettelyn ongelmakohtia hankintalain kannalta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 2019.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa taloudellisen kilpailun ja julkisten hankintojen sääntelyn perusteet
• hahmottaa kilpailuoikeudellisen ajattelutavan perusteet
• erottaa, mitä on kilpailuoikeuden julkisoikeudellinen ja yksityisoikeudellinen soveltaminen
• selittää yleiset hankintaperiaatteet

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA142
Kirjallisuus syksystä 2016 alkaen: Aalto-Setälä, Ilkka – Aine, Antti – Lehto, Petri – Piekkala, Henriikka – Stenborg, Markku – Virtanen, Pertti, Kilpailunrajoitukset: Lainsäädäntö käytännössä, Helsinki 2016

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde