KAOA1150 Yhtiöoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- osakeyhtiölain keskeiset periaatteet
- osakeyhtiön oman ja vieraan pääoman välinen rajanveto
- osakeyhtiölain mukaiset rahoitusinstrumentit
- osakeyhtiölain tase ja tilinpäätös
- varojen jakaminen
- omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen
- yritysjärjestelyt
- vähemmistöosakkaiden lunastaminen
- yritysjärjestelyt
- vähemmistöosakkaiden lunastaminen
- osakeyhtiön johtoon kuluvien henkilöiden uudistuneet osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu suhteessa yhtiöön, osakkeenomistajiin ja muihin sekä yhtiön oma vastuu.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa osakeyhtiölain yleiset pääpiirteet ja periaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteisiin

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Mähönen, J & Villa, S. 2006. Osakeyhtiö II Pääomarakenne ja rahoitus
Savela, A 2006. Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. painos.
Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA250

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde